O projektu

Projekt vznikl za podpory Evropské unie

 

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 realizovala v období od 2. 1. 2012 do 31. 12. 2014 projekt „Nové technologie ve výuce“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.20/01.0017.

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění vzdělávání žáků 6. až 9. ročníku naší školy prostřednictvím přípravy a zavádění nového vzdělávacího procesu, jehož obsahem byla inovace stávajících předmětů, zavádění projektových dnů a exkurzí. Zároveň chtěl seznámit žáky s širokými možnostmi uplatnění se v technických oborech, rozvíjet jejich schopnosti, zvýšit jejich znalosti a dovednosti v této oblasti ve vazbě na požadavky zaměstnavatelů technických oborů, usnadnit jim cestu a podpořit je v dalším vzdělávání.

Žáci 6. až 9. ročníku v rámci inovace výuky získali nové informace o moderních technologiích, které můžou aplikovat ve vyučovacích hodinách s pomocí současných softwarů a ICT i během nově zavedených exkurzí a projektových dnů.

Do realizace projektu byli zapojeni pedagogové, kteří se podíleli na tvorbě a implementaci vzdělávacího programu, a žáci 6. až 9. ročníku.

Konkrétním výstupem je vytvoření 8 vzdělávacích modulů, realizace 7 exkurzí (k šesti plánovaným jsme realizovali ještě jednu) a 6 projektových dnů se záměrem zvýšit atraktivitu technických oborů a motivovat studenty k dalšímu vzdělávání v této oblasti.

Nový program aktualizoval stávající ŠVP školy Za poznáním a přispívá k posílení zájmu žáků o vzdělávání, zvyšuje jejich kompetence k učení a komunikaci a zároveň jim pomáhá pochopit vazby mezi vyučovací látkou, jejím praktickým využitím a důležitostí technologií v současném světě.

Inovativní výuka se dělila na tři části:

-       inovativní předměty

-       exkurze

-       projektové dny

A)   Inovativní výuka

Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie, čímž se nabízí mnoho možností jejich implementace. Z hlediska efektivnosti vzdělání je podstatné, aby výuka s ICT zajistila kvalitní edukační proces a tím i očekávané výsledky. Inovace výuky v Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení se tak dotkla 8 předmětů, jejichž obsah vytvářelo pro žáky 6. – 9. ročníku 11 pedagogů.

Požadavky na inovaci výuky vyvstávají ze současného rozvoje informačních a komunikačních technologií a jejich pronikání do vzdělání. Smyslem je inovovat kurikulum předmětů s vazbou na požadavky zaměstnavatelů a podpora studentů v dalším vzdělávání v oblasti technických oborů s využitím moderních komunikačních a informačních technologií s akcentem na výrazně praktický, aplikační a aktivizační charakter.

Seznam inovovaných předmětů:

1) Výpočetní technika

2) Český jazyk

3) Fyzika

4) Matematika

5) Zeměpis

6) Výtvarná výchova

7) Anglický jazyk

8. Pracovní výchova

Součástí inovovaných předmětů je také implementace e-learningového procvičování a testování do výuky. Pro zvýšení využití ICT ve výuce je zavedeno e-learningové testování, které z části nahradilo současné metody ověřování dosažených znalostí žáků. Elektronické testové úlohy objektivně hodnotí znalosti studentů a tím je motivuje k dosahování vyšších výsledků. Nová forma testování zároveň žákům umožňuje procvičování testovacích úloh z domova či v odpoledních hodinách v nově vybudovaném informačním centru. Zkoušení se zapojením e-learningu si vyžádalo změnu v koncepci v systému zadávání kontrolních úloh, čímž dalo učiteli nástroj k aplikaci změn v ŠVP školy a jejich zpracování motivující formou. Posílil se tak primární cíl školy – vybudovat moderní vzdělávací instituci, která aplikuje současné trendy ve výuce s důrazem na kvalitu předávaných informací žákům, a tím zajišťuje jejich osobnostní růst včetně snadného uplatnění se na trhu práce.

Obsah a cíle inovativní výuky v 8 modulech:

-          zavést inovativní výuku do vyučování

-          posílit studijní výsledky žáků

-          rozvíjet schopnosti žáků

-          přiblížit žákům technické obory

-          zvýšit znalosti a dovednosti žáků v návaznosti na požadavky zaměstnavatelů

-          pomoci získat žákům nové informace o moderních technologiích

-          seznámit žáky s širokými možnostmi uplatnění se v technických oborech

-          zvýšit motivaci žáků o studium technických předmětů

 

Vytvoření 8 inovativních vzdělávacích modulů pro žáky

 – počet vytvořených pracovních listů

 

Informatika 67 PL pro 6. – 9. roč.
Český jazyk 44 PL pro 6. – 9. roč.
Fyzika 40 PL pro 6. – 9. roč.
Matematika 40 PL pro 6. – 9. roč.
Zeměpis 28 PL pro 6. – 9. roč.
Výtvarná výchova 40 PL pro 6. – 9. roč.
Anglický jazyk 30 PL pro 6. – 9. roč.
Pracovní výchova 50 PL pro 6. – 9. roč.

 

Od září 2012 byla postupně realizována inovace výuky v 6. – 9. ročníku ve všech modulech.

Během období září 2012 až prosinec 2014 byly postupně ověřeny všechny vytvořené materiály ve vyučovacích hodinách. Ověření všech materiálů je zaznamenáno v třídních knihách a v záznamových arších s datem ověření a podpisem ověřujícího učitele. Realizační tým se skládal z pedagogů vyučujících tyto předměty v daném období v jednotlivých ročnících. Celkem se na ověřování nově vzniklých materiálů podílelo 9 pedagogů.

Realizace 6 exkurzí v průběhu trvání projektu:

Datum; počet podpořených žáků a učitelů

 

1. Praha 20. 6. 2012 40 žáků 5 učitelů
2. Mladá Boleslav 4. 3. 2013 41 žáků 5 učitelů
3. Praha 24. 10. 2013 42 žáků 5 učitelů
4. Rakousko – Linec 22. – 23. 11. 2013 34 žáků 4 učitelé
5. Plzeň 17. 6. 2014 64 žáků 7 učitelů
6. Německo – Ingolstadt,Mnichov 30. – 31. 10. 2014 38 žáků 6 učitelů

 

Realizace 6 projektových dnů:

Datum; počet podpořených žáků; učitelé, kteří se podíleli na tvorbě projektových dnů.

 

1. Nové technologie 24. 4. 2013 57 žáků (35 ch / 22 d) 7 učitelů
2. Nové technologie 26. 4. 2013 53 žáků (32 ch / 21 d) 7 učitelů
3. Nové technologie 28. 3. 2014 53 žáků (29 ch / 24 d) 7 učitelů
4. Robotika 24. 4. 2014 45 žáků (23 ch / 22d) 6 učitelů
5. Robotika 25. 11. 2014 60 žáků (38 ch / 22 d) 7 učitelů
6. Robotika 27. 11. 2014 58 žáků (37 ch / 21 d) 7 učitelů